karaoke

Cái gì quá đi đều dở

Tôi rất thích người Nhật... Mỗi dân tộc, phụ thuộc vào giống nòi, ảnh hưởng của vị trí địa lý, đặc trưng phong thuỷ mà hình thành nên phong tục tập quán, đặc tính, cốt cách dân tộc khác nhau.