Giải pháp

Phát huy sức mạnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Ngày 27/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức để truyền đạt chuyên đề quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.