Chống diễn biến hòa bình

Tác động của mạng xã hội tới biểu tình tại Mỹ và góc nhìn đối với Việt Nam

Liên hệ với các sự kiện biểu tình trên thế giới nói chung, ở Mỹ nói riêng trong thời gian vừa qua, có thể thấy rằng, nguy cơ gây mất an ninh, trật tự từ môi trường mạng xã hội là rất lớn.